Odvolání plných mocí či jiných forem zmocnění k zastupování společnosti Výroba a prodej tepla Příbram a.s.

Společnost Výroba a prodej tepla Příbram a.s., se sídlem Pražská 600, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 281 79 498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12557 (dále jen "Společnost") tímto odvolává všechny plné moci, zmocnění, či jakékoliv jiné formy zástupčího oprávnění udělené před dnem 28. dubna 2020 k zastupování či jednání za Společnost v jakékoliv věci veškerým osobám, a to, aniž by tím Společnost uznávala platnost jakéhokoliv jednání, které zmocněnci za Společnost učinili.

Společnost tímto důrazně vyzývá všechny zmocněnce, aby nečinili žádné další úkony jménem Společnosti s tím, že pokud existuje nějaká věc, ve které dosud Společnost zastupovali a která nesnese odkladu, neprodleně kontaktovali představenstvo Společnosti.

Dále Společnost vyzývá k odevzdání veškerých listin a dokumentů, které zmocněnci získali v souvislosti se zastupováním Společnosti, a žádá o předložení seznamu všech právních jednání, které zmocněnec v zastoupení Společnosti učinil a dokladů k těmto právním jednání, případně informaci o tom, že zmocněnec za Společnost nijak právně nejednal.

Požadované doklady předejte k rukám představenstva Společnosti.

V Mníšku pod Brdy, dne 28. dubna 2020

JUDr. Tomáš Kapoun, člen představenstva